ICILS

Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti

Základné informácie

Medzinárodná štúdia ICILS (The International Computer and Information Literacy Study) sa realizuje od roku 2013 pod pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania). Zisťuje úroveň vzdelávania žiakov vo 8. ročníku školskej dochádzky v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti – CIL (Computer and Information Literacy) v jednotlivých krajinách. Zameriava sa nielen na hodnotenie výkonu žiakov, ale aj ich postoje a názory na informačné technológie. Štúdia tiež poskytuje informácie v širších súvislostiach napr. o žiakoch, učiteľoch, školách, vzdelávacích systémoch a pedagogických postupoch v oblasti CIL.

Viac o ICILS

Počítačová a informačná gramotnosť (CIL) je v štúdii ICILS zadefinovaná ako schopnosť používať počítače na skúmanie, vytváranie a komunikáciu za účelom efektívne participovať doma, v škole, na pracovisku a v spoločnosti. CIL spája technickú spôsobilosť a intelektuálne schopnosti na dosiahnutie komunikačného zámeru.

Slovenská republika sa prvého cyklu štúdie - ICILS 2013 - zúčastnila vďaka podpore Európskej komisie (grant EACEA 2011-2372/001-001 na úhradu časti účastníckeho poplatku).

Do druhého cyklu štúdie - ICILS 2018 - sa Slovenská republika nezapojila. 

Tretí cyklus štúdie - ICILS 2023 - Slovenská republika realizuje vďaka financovaniu prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti. 

Odkaz na medzinárodné centrum štúdie ICILS:
IEA International Computer and Information Literacy Study (ICILS)