TIMSS

Matematika a prírodné vedy (vedomosti a zručnosti žiakov 4. ročníka ZŠ)

Základné informácie

Štúdia IEA TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) sa zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov 4. ročníka ZŠ (populácia 1) a 8. ročníka ZŠ alebo 4. ročníka OGY (populácia 2). Uskutočňuje sa pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania), pravidelne v štvorročných cykloch a Slovenská republika sa do výskumu zapája od roku 1995.

Prečo je TIMSS dôležitý?

TIMSS sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania a popri monitorovaní žiackych výkonov venuje pozornosť aj postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Na zozbieranie týchto údajov slúžia 4 druhy dotazníkov: dotazník pre žiaka, dotazník pre učiteľa, dotazník pre školu (určený riaditeľovi školy) a dotazník pre rodičov.

V rokoch 1995, 1999 a 2003 sa na Slovensku testovania zúčastnili žiaci 8. ročníka základnej školy a 4. ročníka osemročných gymnázií (populácia 2). Od roku 2007 sa merania zúčastňujú žiaci 4. ročníka základných škôl (populácia 1).

Odkaz na medzinárodné centrum štúdie TIMSS:
IEA Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)