TIMSS

Základné informácie

Zverejnenie výsledkov eTIMSS 2023: december 2024
Medzinárodná správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Rámec: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Encyklopédia: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Technická správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Medzinárodná databáza: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Dotazníky: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Forma testovania: elektronická

TIMSS 2023 - hlavné meranie

4. decembra 2024 bude oficiálne zverejnená Medzinárodná správa TIMSS 2023. V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy NIVaM, ako národné koordinačné centrum štúdie zverejní Krátku správu o výsledkoch merania z pohľadu Slovenska.

V dňoch 15. 5. - 26. 5. 2023 sa uskutočnilo hlavné meranie štúdie TIMSS 2023. Do merania sa zapojilo 162 základných škôl a viac ako 5 000 žiakov 4. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Meranie sa uskutočnilo elektronickou formou. 

V mesiaci október 2022 boli oslovené vybrané základné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii hlavného zberu dát 8. cyklu medzinárodnej štúdie TIMSS. Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch október 2022 – február 2023 sa realizoval preklad, verifikácia a príprava testovacích nástrojov – elektronických testovacích modulov a dotazníkov v slovenskom a maďrskom jazyku. Preklady sú realizované v súlade s medzinárodnými pravidlami záväznými pre všetky krajiny zapojené do testovania. 

V mesiaci jún 2023 prebehlo hodnotenie položiek hlavného merania s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie je v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú testovanú oblasť.

TIMSS 2023 - pilotné meranie

V dňoch 21.3. - 1. 4. 2022 sa uskutočnilo pilotné meranie štúdie TIMSS 2023. Do merania sa zapojilo 46 základných škôl a viac ako 1 200 žiakov 4. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Meranie sa uskutočnilo elektronickou formou. V období novemberdecember 2021 boli oslovené vybrané základné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát 8. cyklu medzinárodnej štúdie TIMSS. Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch november 2021 – február 2022 sa realizoval preklad, verifikácia a príprava testovacích nástrojov – elektronických testovacích modulov a dotazníkov. Preklady boli realizované v súlade s medzinárodnými pravidlami záväznými pre všetky krajiny zapojené do testovania. 

V mesiaci apríl 2022 prebehlo hodnotenie položiek pilotného merania s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie bolo v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú testovanú oblasť.