TIMSS

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín:

  •  4. ročník    49* + 7** (SR)
  •  8. ročník    39* + 7**

Zverejnenie výsledkov TIMSS 2015: 29. november 2016
Medzinárodná správa: matematika, prírodné vedy (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Encyklopédia: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Medzinárodná databáza: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Dotazníky: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: papierová

Výskum IEA TIMSS 2019 sa po prvý krát realizuje v elektronickej podobe eTIMSS – prostredníctvom PC resp. tabletov, čo umožnilo rozšíriť testovanie aj o riešenie problémových úloh.

*   časti krajín, ktoré vystupujú ako samostatné testované oblasti, preto sa počítajú za dve krajiny
** samostatné geografické alebo jazykové oblasti v rámci jednej krajiny

TIMSS 2015 na Slovensku

Dňa 29. novembra 201610:00 CET bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa TIMSS 2015 - matematikaMedzinárodná správa TIMSS 2015 - prírodné vedy. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky Slovenska v štúdii TIMSS 2015, Výsledky krajín a zadefinované Medzinárodné úrovne výkonu TIMSS 2015 - matematika a prírodné vedy a tiež Ukážky uvoľnených úloh použitých v štúdii TIMSS 2015 - matematika a prírodné vedy.

Niektoré ďalšie informácie o výsledkoch štúdie TIMSS 2015 môžete nájsť tu.

V dňoch 17. - 28. marca 2014 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania šiesteho cyklu štúdie TIMSS, tzv. pilotné meranie. Zúčastnilo sa ho približne 1 300 žiakov 4. ročníka v 44 vybraných základných školách.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo v dňoch 18. – 29. mája 2015 a do testovania sa zapojilo 198 základných škôl (172 škôl s vyučovacím jazykom slovenským 22 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testovania TIMSS 2015 sa zúčastnilo 5 773 žiakov, z toho 2 804 dievčat2 969 chlapcov. Priemerný vek žiakov v čase testovania bol 10,4 roka.

Všetkým školám, ktoré sa podieľajú na realizácii medzinárodnej štúdie TIMSS ĎAKUJEME!