TIMSS

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín:

  • 4. ročník    50* + 7** + 3*** (SR)
  • 8. ročník    42* + 14** + 3****
  • TIMSS + PIRLS 37

Zverejnenie výsledkov TIMSS 2011: 11. december 2012
Medzinárodná správa: matematika, prírodné vedy (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Encyklopédia: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Uvoľnené úlohy:  odkaz  (materiál je v anglickom jazyku)
Medzinárodná databáza: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Dotazníky: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: papierová

*       časti krajín, ktoré vystupujú ako samostatné testované oblasti, preto sa počítajú za dve krajiny
**     samostatné geografické alebo jazykové oblasti v rámci jednej krajiny
***   krajiny, ktoré testovali žiakov v šiestom ročník
**** krajiny, ktoré testovali žiakov v deviatom ročníku

TIMSS 2011 na Slovensku

V roku 2011 sa stretli testové cykly medzinárodných štúdií TIMSS PIRLS a Slovenská republika sa ako jedna z 37 zúčastnených krajín rozhodla využiť možnosť testovať v oboch štúdiách vzorku tých istých žiakov a tým získať globálny obraz o úrovni vedomostí slovenských žiakov v troch kľúčových oblastiach na konci prvého stupňa základnej školy.

V dňoch 8. - 19. marca 2010 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania piateho cyklu štúdie TIMSS, tzv. pilotné meranie. Zúčastnilo sa ho približne 40 vybraných základných škôl.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo v dňoch 23. mája až 3. júna 2011 a zapojilo sa 197 základných škôl, z ktorých 30 bolo s vyučovacím jazykom maďarským (žiaci riešili test v maďarskom jazyku). Testovania TIMSS 2011 sa zúčastnilo 5 616 žiakov, z toho 2 752 dievčat2 864 chlapcov. Priemerný vek žiakov v čase testovania bol 10,4 roka.

Národná správa - Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka základných škôl
Zbierka uvoľnených úloh z matematiky TIMSS 2011
Zbierka uvoľnených úloh z prírodných vied TIMSS 2011

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie TIMSS ĎAKUJEME!