TIMSS

Základné informácie

 Celkový počet zúčastnených krajín: 

  • 4. ročník 36* + 7** (SR)
  • 8. ročník 48* + 7**

Zverejnenie výsledkov TIMSS 2007: 9. december 2008
Medzinárodná správa
: matematika, prírodné vedy (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Encyklopédia: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Uvoľnené úlohyodkaz  (materiál je v anglickom jazyku)
Medzinárodná databáza: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Dotazníky: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: papierová

*   časti krajín, ktoré vystupujú ako samostatné testované krajiny
** samostatné geografické alebo jazykové oblasti v rámci jednej krajiny

TIMSS 2007 na Slovensku

V roku 2006 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania štvrtého cyklu štúdie TIMSS, tzv. pilotné meranie.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo v máji v roku 2007 a bolo v ňom zapojených 184 základných škôl vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Testovania TIMSS 2007 sa zúčastnilo 4 963 žiakov.

Národná správa Výkony žiakov 4. ročníka základnej školy v matematike a v prírodovedných predmetoch
Zbierka uvoľnených úloh z matematiky TIMSS 2007
Zbierka uvoľnených úloh z prírodných vied TIMSS 2007

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie TIMSS ĎAKUJEME!