O Testovaní 5

Základné informácie

Testovanie 5

Organizáciu testovania žiakov 5. ročníka upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 223/2022 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov.

Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Príprava a realizácia

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) zabezpečuje realizáciu Testovania 5 (ďalej T5). Pri realizácii spolupracuje s odborníkmi školstva, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov EČ a PFIČ MS sa podieľa Oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania.

História T5

Prípravy na celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ NÚCEM realizoval na vzorkách žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ od roku 2011. V rámci hlavnej činnosti NÚCEM začal tzv. pilotným overovaním testovacích nástrojov pre T5 realizovaných na jeseň roku 2012. Do tohto testovania bolo vybraných 36 ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v rámci celého územia SR. Ďalšie väčšie pilotné testovanie bolo 13. 11. 2013, do ktorého bolo zapojených 89 škôl, z toho 17 s vyučovacím jazykom maďarským. Celkovo bolo otestovaných 2 019 žiakov.

Prvé väčšie testovanie bolo realizované 12. 11. 2014. Do tohto bolo zapojených 3 564 žiakov na 116 školách.

25. 11. 2015 bolo realizované prvé celoslovenské testovanie T5, ktoré sa uskutočnilo na 1 457 ZŠ v celej SR, z toho bolo 1 316 ZŠ s VJS, 126 ZŠ s VJM a 1 ZŠ s VJU. Testovania sa zúčastnila len vybraná vzorka žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Prvýkrát v roku 2016 sa T5 zúčastnili aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaci so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov s mentálnym postihnutím.

Štatistiky a analýzy

Podrobné informácie o štatistických analýzach a výsledkoch Testovania 5 v jednotlivých rokoch nájdete v správach o výsledkoch T5 zverejnených v časti Dokumenty.

Cieľ Testovania 5

Cieľom Testovania 5 je:

 • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, overiť úroveň ich vedomostí a zručností, schopností aplikovať poznatky v praktických úlohách a schopností logicky myslieť,
 • poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Pre Testovanie 5 sa pripravujú testy relatívneho výkonu (rozlišovacie, porovnávacie), tzv. NR testy (norm-referenced). Tie rozlišujú žiakov podľa ich výkonov v teste, na základe čoho je možné výsledky žiakov vzájomne porovnať.

V rozlišovacom teste sa očakáva:

 • priemerná úspešnosť 50 – 60 %,
 • spoľahlivosť (reliabilita – presnosť merania) > 0,8,
 • vysoká rozlišovacia sila položiek.

Obsahová stránka testu

Testovanie 5 po obsahovej stránke vychádza z platných pedagogických dokumentov pre 1. stupeň ZŠ (Inovovaný Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ). Žiaci budú testovaní:

 • z matematiky,
 • zo slovenského jazyka a literatúry,
 • z maďarského jazyka a literatúry.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením

Účasť žiakov 5. ročníka so zdravotným znevýhodnením (ZZ) na celoslovenskom testovaní bude nasledovná:

 • žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu sa do testovania zapájajú,
 • žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú,
 • žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.