ICCS

Občianske vzdelávanie a výchova (vedomosti a postoje žiakov 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka 8-GYM)

Základné informácie

Prvým výskumom IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania) v oblasti občianskeho vzdelávania, ktorého sa zúčastnila aj Slovenská republika, bola štúdia CIVED v roku 1999. Hlavným cieľom tohto výskumu bolo získať v medzinárodnom meradle obraz o úrovni občianskych vedomostí, zručností, o chápaní pojmov, o postojoch a očakávanej účasti mladých ľudí na živote spoločnosti a poskytnúť informácie o tom, čo vedia žiaci 8. ročníka ZŠ (alebo zodpovedajúceho ročníka 8-GYM) o živote spoločnosti a či veria demokratickým inštitúciám a procesom. 

Na štúdiu CIVED nadviazal prvý cyklus medzinárodného výskumu - ICCS 2009 (International Civic and Citizenship Education study), ktorá sa zamerala na nové (globálne) výzvy pre vzdelávanie mladých ľudí ako občanov a skúmala spôsoby, ako sa mladí ľudia pripravujú prevziať svoje úlohy občanov v rôznych krajinách v 21. storočí.

Prečo je ICCS dôležitý?

Predmetom zisťovania tretieho cyklu štúdie budú aj súčasné výzvy pre vzdelávanie k občianstvu v spoločenských kontextoch krajín, problémy súvisiace s nárastom populizmu a s autoritatívnymi praktikami niektorých vlád. Tiež aj problémy viažuce sa ku klimatickým zmenámochrane prírody, ako aj zisťovanie, ako sú mladí ľudia pripravení na ich úlohu byť aktívnym občanom.

Štúdia skúma tak národný ako aj regionálny kontext (EÚ) a zbiera informácie o špecifikách občianskeho vzdelávania a občianskej výchovy (politických, kultúrnych a výchovných súvislostiach v každej účastníckej krajine). Sleduje aj vyučovacie postupy v triede, riadenie školy, školskú klímu a iné faktory, ktoré majú vzťah k vedomostiam a postojom žiakov v oblasti občianskej výchovy a občianstva.

Slovenská republika sa štúdie ICCS 2022 zúčastňuje aj vďaka podpore Európskej komisie (grant EACEA na úhradu časti účastníckeho poplatku).

Do druhého cyklu štúdie - ICCS 2016 - sa Slovenská republika nezapojila. 

Odkaz na medzinárodné centrum štúdie ICCS:
IEA International Civic and Citizenship Study (ICCS)