ICILS

Školský rok: 2021/2022

V dňoch 16. - 27. 5. 2022 sa uskutoční pilotné meranie štúdie ICILS 2023. Do merania sa zapojí viac ako 40 základných škôl a viac ako 1 400 žiakov 8. ročníka základných škôl/3. ročníka 8-GYM s vyučovacím jazykom slovenským. Meranie sa uskutoční elektronickou formou. V období novemberdecember 2021 budú oslovené vybrané základné školy a 8-GYM so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát štúdie ICILS. Školy budú vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch november 2021 – február 2022 sa bude realizovať preklad, verifikácia a príprava testovacích nástrojov – elektronických testovacích modulov a dotazníkov. Preklady sú realizované v súlade s medzinárodnými pravidlami záväznými pre všetky krajiny zapojené do testovania. 

V mesiaci jún 2022 prebehne hodnotenie položiek pilotného merania s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie je v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú testovanú oblasť.