PIRLS

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín

  • 50* + 10**                  
  • ePIRLS 14* + 2**

Zverejnenie výsledkov PIRLS 2016: 5. december 2017
Medzinárodná správa
: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Encyklopédia: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Medzinárodná databáza: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Dotazníky: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: papierová

*   časti krajín, ktoré vystupujú ako samostatné testované krajiny
** samostatné geografické alebo jazykové oblasti v rámci jednej krajiny

PIRLS 2016 na Slovensku

V čase od 16. do 20. marca 2015 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania štvrtého cyklu štúdie PIRLS, tzv. pilotné meranie. Zúčastnilo sa ho približne 1 200 žiakov na 40 vybraných základných školách.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo v dňoch 2. mája až 19. mája 2016 a bolo v ňom zapojených 220 základných škôl, z ktorých 16 bolo s vyučovacím jazykom maďarským (žiaci riešili test v maďarskom jazyku). Testovania PIRLS 2016 sa zúčastnilo 5 451 žiakov, z toho 2 660 dievčat2 791 chlapcov. Priemerný vek žiakov v čase testovania bol 10,4 roka

Prvé výsledky Slovenska v štúdii IEA PIRLS 2016

Príloha PT 1 - Medzinárodné úrovne čitateľských zručností

Príloha PT 2 - Čítanka

Príloha PT 3 - Ukážky otázok vzťahujúcich sa k Čítanke

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PIRLS ĎAKUJEME!