O maturite

Základné informácie

Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. 

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. 

Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.


Príprava a realizácia MS

Jednou z priorít Národného inštitúvu vzdelávania a mládeže (NIVAM) je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS), zadávanej Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. 

Pri realizácii EČ a PFIČ MS NIVAM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov EČ a PFIČ MS sa podieľa Oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS) organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s regionálnymi úradmi školskej správy v sídle kraja.

Význam maturitnej skúšky

Maturitná skúška je objektívnym meradlom vedomostí, zručností a všeobecných kompetencií absolventa strednej školy. Maturitné vysvedčenie - doklad o ukončení štúdia na strednej škole - má mimoriadny význam pre študentov, vypovedá o ich schopnosti pokračovať v štúdiu a uplatniť sa v budúcom povolaní.

Cieľom externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky je overiť a zhodnotiť tie vedomosti a zručnosti maturantov, ktoré nie je možné overiť v dostatočnej miere v ústnej forme internej časti. Testujú sa zručnosti a kľúčové kompetencie ako počúvanie s porozumením (v cudzích jazykoch), čítanie s porozumením, gramatika v kontexte, schopnosť prezentovať vlastný prejav písomnou formou (v cudzích aj vyučovacích jazykoch). Testy z matematiky preverujú nielen vedomosti a zručnosti žiakov, ale sú zamerané aj na matematickú gramotnosť.


Stručná história maturitnej skúšky

V období rokov 2000 – 2004 sa pod hlavičkou Štátneho pedagogického ústavu realizovali celoslovenské monitorovacie testovania maturantov pod názvom MONITOR a v roku 2004 sa uskutočnila Generálna skúška Novej koncepcie maturitnej skúšky z predmetov anglický jazyk, nemecký jazyk a matematika na vzorke 51 965 žiakov stredných škôl. Od roku 2005 prebieha externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk) z cudzích jazykov a matematiky a od roku 2007 aj z vyučovacích jazykov (slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry). 

V roku 2008 bol zriadený Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý prevzal všetky úlohy spojené s prípravou a realizáciou EČ a PFIČ MS. NÚCEM v roku 2018 zároveň zahájil testovací model on-line maturity na vybraných školách. V školskom roku 2018/2019 sa po 15-krát uskutoční externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) z cudzích jazykov a matematiky, 12-krát sa zrealizuje EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Z predmetov slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra a matematika budú môcť žiaci tzv. certifikačných škôl realizovať EČ MS aj elektronickou formou.

Štatistiky a analýzy

Podrobné informácie o štatistických analýzach a výsledkoch maturitných skúšok v jednotlivých rokoch nájdete v Záverečných správach o maturitných skúškach a Interpretáciách a hodnoteniach maturitných skúšok z jednotlivých predmetov zverejnených v časti Dokumenty.

Porovnanie počtu zúčastnených žiakov a škôl a ich výsledkov z vybraných predmetov maturitnej skúšky nájdete TU.