TALIS

Medzinárodná štúdia o vyučovaní a vzdelávaní (Teaching and Learning International Survey)

Základné informácie

TALIS je medzinárodná štúdia, ktorej cieľom je monitorovať pracovné prostredie a podmienky učiteľov a riaditeľov škôl, vplyv vzdelávacej politiky na prácu učiteľov a vyučovanie (napr. hodnotenie práce učiteľov, kvalifikačné požiadavky a pracovné povinnosti učiteľov, metódy vyučovania, postoje učiteľov, a pod.). Realizátorom štúdie TALIS je Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá organizuje štúdiu v pravidelných šesť ročných cykloch (skupina expertov v rámci OECD navrhla zmenu z 5 na 6 ročné cykly pre štúdiu TALIS po ukončení TALIS 2018 a zástupcovia všetkých krajín s touto zmenou súhlasili. TALIS 2024 sa po prvýkrát od začiatku realizácie štúdie uskutočňuje po šiestich rokoch od ukončenia posledného cyklu.). Slovenská republika participuje na štúdii od jej prvej realizácie v roku 2008, kedy sa jej zúčastnilo aj ďalších 23 krajín. V druhom cykle štúdie v roku 2013 sa do štúdie zapojilo 34 krajín vrátane Slovenskej republiky, pre cyklus TALIS 2018 potvrdilo účasť 49 krajín vrátane SR. Základnú výskumnú vzorku tvoria všetky osoby pravidelne a samostatne vyučujúce žiakov 2. stupňa ZŠ a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií (ISCED 2), teda nielen učitelia.

Výskumným nástrojom štúdie TALIS sú dotazníky pre učiteľov a riaditeľov škôl, ktoré boli v prvom cykle štúdie administrované v papierovej forme, od druhého cyklu - TALIS 2013 – Slovenská republika využíva výhradne on-line formu distribúcie dotazníkov.

Prečo je TALIS dôležitý? 

  • umožňuje vnímať vyučovací proces v širších súvislostiach na národnej úrovni (napr. výkon žiakov v iných národných alebo medzinárodných meraniach, výsledky škôl, uplatnenie žiakov v praxi resp. ďalšom štúdiu, analýzy výsledkov na podporu dobrej praxe);
  • umožňuje komplexnejšie vnímať vyučovací proces na Slovensku a na medzinárodnej úrovni (napr. pravidelné monitorovanie stavu v jednotlivých krajinách v rámci jednotlivých indikátorov - napr. ďalšie vzdelávanie učiteľov, porovnanie vzdelávacej politiky medzi krajinami, konkurencieschopnosť absolventov škôl v zahraničí, porovnanie výkonu žiakov v iných medzinárodných meraniach a určenie príčin vzniknutého stavu);
  • sleduje vplyv vzdelávacej politiky na prácu učiteľov (napr. zlepšenie pracovných podmienok učiteľov a ich ďalší profesijný rozvoj, spätná väzba pre príslušné orgány štátnej správy súvisiacej so vzdelávaním).

Odkaz na web stránky štúdie TALIS:
OECD Teaching and Learning International Survey(TALIS) 2024

* Slovenská republika sa aktuálneho cyklu štúdie zúčastnila aj vďaka podpore Európskej komisie (grant  EACEA GAP-101081248 - 938296812 na úhradu časti účastníckeho poplatku).