PROJEKT TRACK-VET (Erasmus +)

Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET
Novinky

Základné informácie o projekte

Program Erasmus+ je program Európskej únie (EU) v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Projekt: Rozvíjanie, hodnotenie a overovanie prierezových kľúčových kompetencií vo formálnom odbornom vzdelávaní a v systéme ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy (TRACK-VET)

NÚCEM je riešiteľom uvedeného projektu v rámci partnerskej zmluvy so Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Warsaw School of Economics, Poľsko). Ďalšími partnermi sú OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG (Rakúsko), FORSKNINGSSTIFTELSEN (Fínsko), CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS (Francúzsko), UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (SR), VALSTS IZGLITIBAS SATURA CENTRS (Lotyšsko). Cieľom projektu je v prvej fáze zmonitorovať stav zapracovania a rozvíjania prierezových kompetencií, so zameraním na kompetenciu učiť sa učiť, sociálne a občianske kompetencie, iniciatívny prístup a podnikanie a kultúrne povedomie a prejav. Následne si dáva projekt za cieľ pripraviť metodológiu hodnotenia a testovacie nástroje na monitorovanie úrovne týchto kompetencií v jednotlivých krajinách.

O projekte

Proces tvorby systémových riešení týkajúcich sa formulovania a hodnotenia prierezových kľúčových kompetencií v rámci kvalifikácií v systéme odborného vzdelávania a prípravy je náročnou úlohou. V mnohých krajinách EU sa daný proces nachádza iba v počiatočnej fáze, pričom stále zostáva vyriešiť mnoho otázok. Tento proces je obzvlášť náročný pre krajiny, v ktorých systém odborného vzdelávania a prípravy je založený na princípe štátnych externých súhrnných (sumatívnych) skúšok. Proces navrhovania systémových riešení v súvislosti s formuláciou a hodnotením prierezových kľúčových kompetencií je možné podporiť získavaním informácií z medzinárodných teórií výberu nástrojov. Poznatky a analýzy z nich môžu prispieť k rozšíreniu vedomostí o  politických možnostiach a pomôcť rozhodujúcim osobám nájsť najvhodnejšie riešenie.Taktiež môžu poskytnúť potrebné poznatky kľúčovým zúčastneným stranám – školám odborného vzdelávania, zamestnávateľom, odborovým  a iným organizáciám zvyšovať úroveň a efektívnosť v zmysle ich záväzku k modernizácii kvalifikácií v systéme odborného vzdelávania a prípravy. Taktiež EU politika v systéme odborného vzdelávania a prípravy ako aj ďalšie relevantné stratégie požadujú a zdôrazňujú potrebu daných (politických) analýz.

Sme si vedomí, že problematika rozvíjania, hodnotenia a overovania prierezových kľúčových kompetencií v rámci systému odborného vzdelávania a prípravy, ktorý je založený na štátnych externých skúškach, nie je dostatočne preskúmaná a vyžaduje si ďalšie hĺbkové a  podrobné štúdium.

Cieľom projektu TRACK-VET je preto poskytnúť  konkrétnu a na dôkazoch založenú podporu vládam, európskym agentúram a kľúčovým zainteresovaným stranám, ktoré sa zaoberajú navrhovaním a zostavovaním politík rozvíjania, hodnotenia a overovania prierezových kľúčových kompetencií. Projekt poskytuje systematizované poznatky o politikách, praktikách a technikách týkajúcich sa prierezových kľúčových kompetencií aplikovaných v rôznych európskych krajinách, v ktorých sa využíva práve systém externých skúšok. Každá analyzovaná prípadová štúdia danej krajiny bude zahŕňať popísanie a objasnenie definovania prierezových kľúčových kompetencií v osnovách systému odborného vzdelávania a prípravy, metódy hodnotenia, techniky, riešenia a aktuálnu diskusiu o možnostiach ďalšieho rozvíjania prierezových kľúčových kompetencií v národnom systéme. 

Súčasťou projektu budú realizované analýzy národných praktík, diskusie so všetkými kľúčovými zainteresovanými stranami a partnermi, ktorých výsledkom bude poskytnutie modelových riešení rozvíjania a hodnotenia prierezových kľúčových kompetencií ako napríklad odporúčania pre EU, tvorcov národných politík a relevantných agentúr.

Projekt sa realizuje v spolupráci s Varšavskou ekonomickou  školou - SGH Warsaw School of Economics (Poľsko)-SGH, Rakúskym inštitútom pre výskum a odbornú prípravu  (Rakúsko) - Oeibf, Inštitút pre výskum v oblasti práce a sociálnych záležitostí (Nórsko) - FAFO, francúzskym Centrom pre výskum a kvalifikáciu (Francúzsko)  - Céreq, Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (Slovensko) - NÚCEM , Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko) - UMB a Národným centrom pre vzdelávanie (Lotyšsko) - VISC.

Hlavným partnerom projektu TRACK-VET je Varšavská ekonomická škola- SGH Warsaw School of Economics.

TRACK-VET projekt bude trvať 32 mesiacov (September 2017 - Apríl 2020)

Všetky dôležité informácie o projekte nájdete na stránke:  http://track-vet.eu/about-project

ENGLISH VERSION OF WEBSITE

Dokumenty na stiahnutie