Kriteriálne testy (Program SRSP)

Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku
Novinky

Základné informácie o projekte  

NÚCEM si v projekte Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku dáva za cieľ pripraviť nový typ testov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pre základné školy. Na rozdiel od normatívnych (porovnávacích)  testov, ktoré sa v súčasnosti využívajú najmä na porovnávanie výsledkov žiakov pri národných testovaniach, dokážu kriteriálne (overovacie) testy komplexnejšie hodnotiť úroveň vedomostí a zručností žiakov. S pomocou expertov z oblasti medzinárodného pedagogického výskumu a praxe budú v projekte zaškolení domáci odborníci a výskumníci, ktorí si  osvoja metodiku tvorby testov.

NÚCEM v spolupráci so zahraničnými expertmi a partnermi začína od roku 2019 vyvíjať tzv. overovacie (kriteriálne) testy ako vzorový model pre ich budúce zavedenie v širšom meradle na základných školách na Slovensku. Zahraničný projektový tím tvoria odborníci na štatistiku a metodiku meraní z  Universität Stuttgart (Nemecko) a  didaktickú evalváciu z inštitútu Innove v Tallinne (Estónsko).  

Počas trvania projektu sa v období r. 2019 – 2021 uskutočnia v Bratislave štyri workshopy pre tvorcov testov a metodikov na externú evalváciu so zameraním na matematiku a slovenský jazyk a literatúru na základných školách. Prvý workshop prebiehal od 26. do 28. júna 2019. Ďalšie tri projektové workshopy, ktoré budú viesť pre slovenských výskumníkov a odborníkov na testovanie zahraniční partneri z Nemecka a Estónska, sú plánované v období september 2019  až máj 2020. V projekte budú vytvorené vzorové kriteriálne testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl. Tie budú následne experimentálne overené na pilotnej vzorke škôl.

Projekt je realizovaný v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem EÚ 2017 –2020/Structural Reform Support Programme EU 2017 – 2020 (SRSP). NÚCEM projekt predložil a úspešne obájil v októbri 2017, jeho implementácia sa uskutočňuje v rokoch 2019 - 2021. Ďalšie informácie o projekte NÚCEM v Programe SRSP sú prístupné TU a tiež TU.