Slovenská republika sa zapojila do tretieho cyklu medzinárodnej štúdie ICCS – ICCS 2022.

Pilotné meranie (overovanie nástrojov testovania tretieho cyklu štúdie ICCS) sa na Slovensku uskutočnilo v máji a júni 2021. Medzinárodným centrom štúdie bolo do merania vybraných 36 základných škôl/osemročných gymnáziívyučovacím jazykom slovenským. Pilotného testovania ICCS 2022 sa zúčastnilo približne 1 300 žiakov 8. ročníka ZŠ resp. zodpovedajúceho ročníka 8-GYM.