Aktivity a výstupy národného projektu

Dôležité informácie
Novinky

Aktivita 1.1 Realizácia medzinárodného merania OECD PIAAC a získanie trendových údajov

V rámci tejto aktivity bude prebiehať príprava a realizácia 2. cyklu medzinárodného programu merania kompetencií dospelých OECD PIAAC.

Pri rozdelení aktivity na roky 2018 – 2023 sa v jej rámci v nasledujúcich rokoch uskutočnia nasledujúce odborné činnosti:

rok 2018
rok 2019
 • výber vzorky respondentov pre pilotný a hlavný zber dát podľa metodiky OECD. 
 • preklady a aktualizácie testovacích nástrojov PIAAC (test čitateľskej, matematickej gramotnosti, adaptívneho riešenia problémov).
 • konzultácie odborných činností v medzinárodnom tíme.
 • manuály a príručky pre opytovateľov, nábor a školenia opytovateľov , príprava národného systému pre zber dát (CMS), príprava pilotnej fázy testovania.
 • tvorba tlačových správ, PR materiálov.
rok 2020
 • školenia kontrolórov kvality, odborných spolupracovníkov na spracovanie dát, kóderov a pod.  
 • výber respondentov a školenia.
 • pilotné testovanie na overenie  štandardov a kvality hlavného testovania.
rok 2021
 • príprava materiálu a procedúr pre hlavnú štúdiu.
 • národný tréning pre hlavný zber dát.
 • hlavný zber dát.
rok 2022
 • hlavný zber dát.
 • vyhodnotenie kvality údajov, kontroly, testovanie validity a reliability.
rok 2023
 • po medzinárodnom publikovaní výsledkov 2. cyklu PIAAC príprava národnej správy, zverejnenie výsledkov.

Výstupy 

 1. Národná správa PIAAC Slovensko (r. 2023) obsahujúca porovnávacie údaje o trendoch a výsledkoch dvoch cyklov štúdie PIAAC (r. 2012 a 2022) o úrovni kognitívnych kľúčových kompetencií dospelých rôznych profesií na Slovensku. Správa bude obsahovať aj údaje z dotazníkov o postojoch k spoločenským, občianskym témam, k otázkam zdravia, environmentálnym problémom a iným témam, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú postoje dospelých občanov SR. 
 2. Databáza národných dát z 2. cyklu štúdie PIAAC, ktorá bude sprístupnená pre ďalšie výskumné, analytické a odborné účely v SR. Dáta budú získané  od cca 7 500 dospelých s rôznym profesijným zameraním. 
 3. Odborná štúdia zameraná na analýzu úrovne, trendov, efektívnosti a potrieb CŽV v 21. storočí na Slovensku.

Aktivita 1.2 Analýzy dát PIAAC pre potreby zmien v systéme celoživotného vzdelávania v SR

V rámci tejto podaktivity budú na analýzy a ďalšie spracovanie využívané dáta z 1. cyklu PIAAC v prepojení s dostupnými dátami iných medzinárodných štúdií OECD. Zámerom je, v zmysle strategických odporúčaní OECD, prepojiť dáta za Slovenskú republiku z medzinárodných meraní OECD 1. cyklu PIAAC (2008 - 2013) s dátami štúdií PISA a TALIS.

Súčasťou podaktivity bude aj PIAAC on-line na individualizované otestovanie a hodnotenie kompetencií dospelých rôznych kategórií zamestnancov a povolaní, pričom testové úlohy vychádzajú z 1. cyklu štúdie PIAAC. Prostredníctvom týchto on-line testov budeme overovať kompetencie dospelých prioritne u pedagogických zamestnancov, príp. absolventov fakúlt pripravujúcich budúcich učiteľov.

Uskutoční sa prepojenie a synchronizácia štúdií TALIS – PIAAC online na národnej úrovni. V roku 2018 - 2019 plánujeme do testovania PIAAC on-line zapojiť cca 3 000 respondentov. Na základe analýz výsledkov PIAAC on-line budú vypracované odporúčania pre poskytovateľov ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a budúcich pedagógov (univerzity, MŠVVaŠ SR, MPC a i.) na zameranie a inovovanie vzdelávacích programov rozvíjajúcich kompetencie učiteľov potrebných pre život v 21. storočí. 

Sekundárnym prínosom projektovej podaktivity bude aj prepojenie výsledkov medzinárodných meraní OECD s nameranými výsledkami a dátami na národnej úrovni tak aby boli prepojené s informačným systémom celoživotného vzdelávania. Cieľom je pripraviť v spolupráci s odborníkmi pre ministerstvo školstva relevantné dáta ako podklady pre nastavenie efektívnejších a účelnejších opatrení v oblasti celoživotného vzdelávania, a tým i pre efektívnejšie prerozdeľovanie finančných prostriedkov vo vzdelávaní. 

Výstupy

Odborné štúdie, ktoré budú spracované na základe prepojenia dát 1. cyklu OECD PIAAC s dátami OECD PISA a TALIS s odporúčaniami pre odborníkov, tvorcov stratégií a poskytovateľov vzdelávania: 

 • Tematicky zamerané na prepojenie dát OECD PISA – PIAAC 
 1. Porovnania a analýzy úrovne dosahovaných kompetencií (čitateľská, matematická gramotnosť, komplexné riešenie problémov) v PISA 15-roční mladí ľudia a PIAAC 16-64-roční dospelí. 
 2. Analýzy uplatnenia mladých ľudí a dospelých na pracovnom trhu v súvislosti s jeho potrebami v 21. stor. 
 3. Prognózy vývoja úrovne kvalifikovanosti a zamestnaní pracujúcich na základe dosahovanej úrovne zručností mladých ľudí v PISA.
 4. Odporúčania pre poskytovateľov ďalšieho vzdelávania so zameraním na kľúčové kompetencie v perspektíve potrieb trhu práce v 21. storočí.
 5. Strategické odporúčania pre vzdelávaciu politiku MŠVVaŠ SR, MPSVaR a decíznu sféru v oblasti ďalšieho vzdelávania .
 • Tematicky zamerané na prepojenie dát TALIS 2018 – PIAAC on-line 
 1. Hodnotenie úrovne kľúčových kompetencií (zručností) učiteľov v súvislostiach s ich kvalifikačnou úrovňou, s postojmi k podmienkam v školskom prostredí, k ich ďalšiemu vzdelávaniu a pod. 
 2. Odporúčania pre poskytovateľov ďalšieho vzdelávania pedagógov a budúcich pedagógov ako inovovať a zamerať vzdelávacie programy na rozvíjanie kľúčových kompetencií potrebných pre život.
 3. Odporúčania pre vzdelávaciu politiku MŠVVaŠ SR v súvislosti s učiteľským povolaním.