O meraní PIAAC

Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých

Základné informácie

Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je najväčší a najkomplexnejší prieskum zameraný na mapovanie a vyhodnotenie úrovne kompetencií dospelých vo veku 16 - 65 rokov, prebiehajúci pod záštitou OECD. PIAAC overuje schopnosti a zručnosti dospelých, ktoré sú nevyhnutné pre ich uplatnenie sa v každodennom živote, ako napr. čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií predovšetkým v elektronickej podobe, využívanie počítačov a schopnosť riešiť úlohy a problémy v technologicky vyspelom prostredí. Takéto meranie kompetencií dospelých respondentov prináša mnoho výhod, pretože vypovedá o skutočnom potenciáli testovaného respondenta. 

 • Čo sa meria
  Konkrétnymi oblasťami merania sú čitateľská a matematická gramotnosť a schopnosť riešiť problémy v technicky vyspelom prostredí (2013) a adaptívne riešenie problémov (2023). Ďalej sú získavané informácie o štyroch kategóriách všeobecných pracovných zručností:  kognitívne zručnosti, interakcie a sociálne zručnosti, manuálne zručnosti a schopnosti učiť sa.
 • Ako sa meria
  Prostredníctvom tzv. IRT škálovania položiek (Item Response Theory) s cieľom presnejšie porovnať výsledky v medzinárodnom kontexte.
  V IRT škálovaní sa zisťujú dva základné druhy parametrov: parametre vzťahujúce sa na osobu a parametre vzťahujúce sa na položku. Parametrom osoby je schopnosť (zručnosť). Ako položky vystupujú spomínané kategórie gramotnosti a zručností.
  Zároveň s vybranými položkami sa zisťujú aj sociálne charakteristiky respondentov v tzv. BQ dotazníku (vek, povolanie, vzdelanie, rodinný status a pod.).
 • U koho sa meria 
  Cieľovou populáciou sú dospelí obyvatelia vo veku 16-65 rokov. Pre meranie sa zostavuje výberová vzorka podľa vopred stanovenej metodiky výberu a zadaných parametrov. Vzorku tvorí v hlavnom meraní približne 5 500 respondentov vybraných podľa výberových znakov (región, vek, pohlavie, atď.).
 • Ako sa v rámci projektu PIAAC zbierajú dáta na Slovensku
  Meranie sa uskutočňuje u respondenta v domácnosti za prítomnosti opytovateľa (anketára), ktorý s respondentom dohodne vhodný termín a poskytuje respondentovi pri vypĺňaní dotazníka a riešení úloh potrebnú inštruktáž. Odpovede na otázky a riešenia úloh sú zadávané priamo do tabletu/notebooku, ale v prípade potreby, sú k dispozícii zadania aj v tlačenej forme. Postup anketárov je riadený podľa medzinárodne upravených pokynov a práca každého anketára je kontrolovaná. Účasť v prieskume je honorovaná.
 • Ako sa interpretujú výsledky merania
  Gramotnosť
  : Podľa získaného skóre ako jednotlivé úrovne: skóre menej ako úroveň 1, ďalej úroveň 1 až  úroveň 5.
  Porozumenie textu: Výsledok je hodnotený na základe presnosti a rýchlosti. Výsledky sú kategorizované do troch skupín: nízka, stredná, vysoká.
  Matematika: Podľa získaného skóre ako jednotlivé úrovne: skóre menej ako úroveň 1, ďalej úroveň 1 až  úroveň 5.
  Riešenie technických problémov: Podľa získaného skóre ako jednotlivé úrovne: skóre menej ako úroveň 1, ďalej úroveň 1 až úroveň 5.
  Úlohy s podobnou náročnosťou: Jednotlivé úrovne sú definované podobným spôsobom. Úlohy sú volené tak aby mal respondent 67 percentnú šancu pre správne zodpovedanie úlohy. Inak povedané, priemerný výsledok respondenta na každej úrovni je 67 percent.
  Výsledky nekognitívnych zadaní: Obsahujú výsledky získané z hodnotenia viacerých modulov (individuálne správanie, povolania a záujmy)
  Zručnosti: Výsledky vyjadrujú úroveň použitia zručností vo vybraných deviatich oblastiach vo forme hodnotenia nízke/stredné/vysoké. 

Výsledky historicky prvého medzinárodného cyklu a aj prvé národné výsledky priniesol projekt PIAAC v októbri 2013. 

Prečo je PIAAC dôležitý?

Slovenská republika považuje realizáciu Národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých a tým získanie možnosti analýzy všetkých dostupných dát, vrátane sledovania trendov a vývoja v tejto oblasti na základe dát z predchádzajúceho, prvého cyklu PIAAC z roku 2013, za jednu zo svojich priorít. Hlavným cieľom účasti Slovenska v projekte PIAAC je prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania.

Základné fakty o PIAAC:

 • predstavuje výskum úrovne kompetencií dospelej populácie vo veku 16-65 rokov v každej zo zúčastnených krajín
 • okrem samotného mapovania úrovní zručností a kompetencií zisťuje, aj ako sú tieto využívané v pracovnom procese
 • sleduje úroveň kompetencií dospelej populácie v národnom kontexte 
 • sleduje a porovnáva úroveň kompetencií dospelej populácie v medzinárodnom kontexte (porovnáva úrovne naprieč zúčastnenými krajinami)
 • pomáha zapojeným krajinám lepšie porozumieť, ako môže výchova a vzdelávanie pozitívne vplývať na rozvoj týchto kompetencií
 • výskum tiež prináša hodnotné informácie o tom, do akej miery sú systémy vzdelávania úspešné v sprostredkúvaní potrebných kompetencií a ako je možné zvýšiť efektívnosť vzdelávacích politík
 • na základe výstupov meraní, bude možné reagovať na nedostatky v oblasti vzdelávania, nastavením vhodnej stratégie a koncepcie vzdelávacej politiky SR pre budúce generácie

Výsledky programu PIAAC prinesú nesmierne cenný a reprezentatívny zdroj informácií o aktuálnej situácií v oblasti dôležitých kompetencií slovenskej populácie, ako aj postavenie Slovenskej republiky medzi ostatnými zúčastnenými krajinami.

Výsledky z perspektívy Slovenskej republiky budú publikované v Národnej správe a detailnejšie informácie o technickej stránke realizácie výskumu a použitej metodológii budú uvedené v Technickej správe.