Vzdelávanie a zručnosti Online (PIAAC Online)

Dôležité informácie
Novinky

Čo je to Vzdelávanie a zručnosti Online (PIAAC Online)

Vzdelávanie a zručnosti online ( PIAAC Online) je výskumný nástroj v podobe elektronickej aplikácie navrhnutý k zisťovaniu individuálnych výsledkov pre porovnanie v rámci testu vzdelania a zručností dospelých „Survey of Adult Skills (PIAAC)“ ktorý nadväzuje na medzinárodný výskum Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Vzdelávanie a zručnosti online zisťuje výsledky v oblasti gramotnosti, matematiky a riešenia problémov v využitím IKT.

Cieľ Vzdelávania a zručnosti online (PIAAC online)

Cieľom výskumu Vzdelávanie a zručnosti online je získať za Slovensko cenné dáta o úrovní kompetencií pedagogických zamestnancov. Na základe získaných dát sa pripravia odporúčania pre MŠVVaŠ SR a poskytovateľov ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, ako zabezpečovať učiteľom kvalitnejšie a efektívnejšie vzdelávanie v rámci ich celoživotného profesijného rastu.

Kto sa môže zapojiť do výskumu?

Vzdelávanie a zručnosti online je vhodný pre pedagógov, budúcich pedagógov a ďalších pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľaju na vzdelávaní a príprave žiakov, študentov ZŠ, SŠ, VŠ. 

Spôsob výskumu

Výskumný nástroj Vzdelávanie a zručnosti online je prístupný respondentovi iba v elektronickej podobe. Jeho vypracovanie je možné prostredníctvom akéhokoľvek počítača, vrátane domácich počítačov, ktorý vyhovuje systémovým požiadavkám pre nástroj Vzdelávanie a zručnosti online. 

Zisťované zručnosti

Vzdelávanie a zručnosti online zisťuje skupinu kognitívnych a nekognitívnych zručností, ktoré sú potrebné pre plnohodnotné pôsobenie v modernej spoločnosti. 

Základné bloky výskumného nástroja Vzdelávanie a zručnosti online:

 • Základný dotazník: 9 otázok pre zistenie demografickej charakteristiky, sociálneho a jazykového pozadia, úrovne vzdelania a zamestnaneckého stavu. 
 • Kognitívne zadania: zisťuje schopnosti v oblasti gramotnostímatematiky riešenia problémov s využitím IKT
 • Nekognitívne moduly: umožňujú získať informácie o využívaní schopností a zručností v práci a doma, osobnostných charakteristikách, profesijných záujmoch a životnom štýle respondenta. 

Výstup pre zapojených pedagogických zamestnancov

Vypĺňanie výskumného nástroja Vzdelávanie a zručnosti online účastníkom umožní zistiť, na akej úrovni sú ich všeobecné zručnosti v čítaní s porozumením, matematike a pri riešení technických problémov s využitím IKT a tiež im umožní okamžite sa porovnať s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD).

Ďalšou súčasťou tohto výskumu sú dotazníky, ktoré poskytnú viac informácií, či osobnosť učiteľa ovplyvňuje to, ako učí a aké má pracovné návyky, ako jeho zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje jeho pracovné možnosti a iné.

Všetky údaje v rámci tohto výskumu budú spracované na úrovni Slovenska a v anonymizovanej forme budú dáta použité len na výskumné účely.

Ako a kedy prebieha výskum Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC Online)

Harmonogram

 • Testovanie 1. etapa 2018: 2. 11. – 16. 11. 2018
 • Testovanie 2. etapa 2019: 1. 4. – 16. 4. 2019
 • Testovanie 3. etapa 2019: 2. 10. - 16. 10. 2019 
 • Dozber testovania - Posledné testovanie PIAAC Online (Vzdelávanie a zručnosti Online) prebehne v termíne od 4.5. – 19.5.2020.

Záväzne sa môžete prihlásiť do Dozberu dát výskumu Vzdelávanie a zručnosti Online cez osobný dotazník:

*osobný dotazník vyplňte, prosím, do 3. 4. 2020

 • ak ste VŠ študent denného štúdia, ktorý študuje učiteľstvo akademických predmetov v 3. ročníku bakalárskeho alebo v 1. a 2. ročníku magisterského štúdia,
 • ak ste VŠ pedagóg, ktorý učí študentov učiteľstva akademických predmetov.

Prihlasujte sa cez osobný dotazník

Opis kľúčových aktivít

Do 1. etapy výskumu Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online) sa zapojili pedagogickí a odborní zamestnanci vo veku do 65 rokov, ktorí vyučujú žiakov druhého stupňa základných škôl a na osemročných gymnáziách na Slovensku. Prioritne boli oslovované pre spoluprácu školy, ktoré sa zapojili do výskumu OECD TALIS 2018. Pred začatím samotného testovania bolo rozposlaných vyše 4 000 e-mailov. Záujem o účasť vo výskume prejavilo 732 učiteľov, dosiahnutá vzorka má hodnotu 668 platných rozhovorov.

Do 2. etapy výskumu Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online sa zapojili pedagogickí a odborní zamestnanci vo veku do 65 rokov, ktorí vyučujú žiakov stredných škôl a takisto aj ostatných pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl. Pred začatím samotného testovania bolo rozposlaných 9 743 e-mailov. Záujem o účasť vo výskume prejavilo 976 osôb, dosiahnutá vzorka má hodnotu 871 platných rozhovorov.

Do 3. etapy výskumu Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC Online) sa zapojili pedagogickí a odborní zamestnanci vo veku do 65 rokov, ktorí vyučujú žiakov stredných škôl a vysokoškolskí pedagogickí zamestnanci, ktorí učia študentov učiteľstva akademických predmetov. V rámci 3. etapy sme chceli získať spätnú väzbu aj od študentov vysokých škôl denného štúdia študujúcich učiteľstvo akademických predmetov v 3. ročníku bakalárskeho alebo v 1. a 2. ročníku magisterského štúdia na pedagogických fakultách. Pred začatím samotného testovania bolo rozoslaných 11 200 e-mailov. Záujem o účasť vo výskume prejavilo 600 osôb, dosiahnutá vzorka má hodnotu 490 platných rozhovorov.

Dôležité informácie k Dozberu PIAAC Online 2019 - 2020

NÚCEM v spolupráci s medzinárodným centrom štúdie OECD PIAAC (Program medzinárodného hodnotenia dospelých) pripravuje dozber dát pre výskum s cieľom overiť kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov a študentov na Slovensku. V nasledujúcich dňoch oslovíme  pedagogických zamestnancov a študentov denného štúdia VŠ s ponukou zúčastniť sa online výskumu Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online) v rámci národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Cieľom tohto výskumu je získať objektívnu spätnú väzbu o úrovni kognitívnych a nekognitívnych zručností majstrov odbornej výchovy, učiteľov všeobecnovzdelávacích alebo odborných predmetov na stredných školách, vysokoškolských pedagógov vo veku do 65 rokov ako aj študentov študujúcich akademické predmety v učiteľských odboroch.

V rámci výskumu je potrebné vyplniť výskumný nástroj Vzdelávanie a zručnosti online, ktorý zúčastneným pedagogickým zamestnancom a študentom umožní zistiť aktuálnu úroveň ich všeobecných zručností v čítaní s porozumením, matematike a pri riešení technických problémov s využitím IKT a tiež si okamžite porovnať vlastné výsledky s výsledkami bežnej slovenskej aj zahraničnej populácie (priemer OECD). Súčasťou tohto výskumu sú štyri dotazníky, v ktorých napríklad zistia, aý vplyv má ich  osobnosť na učenie sa, aké sú ich pracovné návyky, ako ich životný štýl ovplyvňuje ich pracovné možnosti, na aké iné povolanie by sa hodili, ako veľmi sú naklonení k jeho zmene a iné. 

Všetky poskytnuté odpovede sú anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie pre výskumné účely (nie napr. na kontrolu zapojených pedagogických zamestnancov a podobne) v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.) a v súlade s ostatnými právnymi predpismi a nariadeniami.

Podrobné informácie o obsahu výskumu kompetencií PIAAC nájdete aj v dokumente pripravenom OECD

Účasť na vyplnení výskumného nástroja a dotazníkov vo Vzdelávaní a zručnostiach online (PIAAC online) je odmeňovaná a vypláca ná na základe zmluvného vzťahu – Dohoda o vykonaní práce (DoVP) pri splnení administratívnych podmienok, vyplnení výskumného nástroja a dodržania harmonogramu.

 • Administratívne podmienky: elektronické vyplnenie osobného dotazníka a podkladov za účelom zberu dát pre ESF; podpísanie a zaslanie: DoVP, poučenia BoZP, životopisu vo forme Europass, protokolu o prevzatí licencie, schváleného pracovného a kumulatívneho výkazu, ktorý Vám pomôžeme pripraviť.
 • Vyplnenie testov PIAAC Online: kognitívne testy a nekognitívne dotazníky a postojový dotazník učiteľa.
 • Dodržanie harmonogramu: všetky inštrukcie Vám budú zasielané priebežne s presne určeným termínom na ich splnenie. Pri plnení všetkých úloh Vám budeme poskytovať online aj telefonickú pomoc a podporu.

Dôležité upozornenie: Odpracovaný čas za všetky zamestnania v  mesiaci testovania (február 2020) nesmie prekročiť 1,5 násobok pracovného času.

Vopred ďakujeme pedagogickým zamestnancom a študentom, ktorí sa zapoja, že nám svojou účasťou vo výskume Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online) pomôžu získať za Slovensko cenné dáta, na základe ktorých pripravíme odporúčania pre MŠVVaŠ SR a poskytovateľov celoživotného vzdelávania, ako zabezpečovať učiteľom kvalitnejšie a účelnejšie vzdelávanie v rámci ich  celoživotného profesijného rastu.

Dôležité termíny k dozberu dát pre výskum:

 • 24. 3. – 3. 4. 2020 – Vypĺňanie osobného dotazníka,
 • 4. 5. – 19. 5. 2020 – Testovanie Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC Online).

Bližšie informácie o obsahu  testovacieho nástroja Vzdelávanie a zručnosti Online, ktorý slúži na výskumné účely, nájdete na adrese: http://www.oecd.org/skills/ESonline-assessment/abouteducationskillsonline/EducationSkillsOnline_Info_Slovak.pdf.

Odpovede na často kladené otázky (kliknite sem) – sekcia Medzinárodné merania, podsekcia PIAAC Online.

Technická podpora pri vyplňovaní výskumného nástroja a dotazníka vo výskume Vzdelanie a zručnosti online (PIAAC online): Bude doplnená tesne pred samotným spustením 4dozberu dát v rámci výskumu Vzdelávanie a zručnosti online.

V prípade otázok nás kontaktujte na piaac.online@nucem.sk alebo na telefónom čísle 0948 936 349.

Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na spoluprácu s Vami.