PIAAC

Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých
Cyklus: 2012

1. Cyklus (2008 – 2013)

Celkový počet zúčastnených krajín: 29 krajín (24 z nich uskutočnilo aj hlavný zber dát a poskytlo výsledky)
*Tri krajiny, ktoré najprv opustili prvé kolo (Chile, Nový Zéland a Slovinsko) následne sa zúčastnili a uviedli výsledky ako súčasť druhého kola 1. cyklu štúdie.

Hlavná oblasť merania: čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť a schopnosť riešiť problémy v technicky vyspelom prostredí 

Zverejnenie výsledkov PIACC: 2013

Výstupy

  1. Národná správa
  2. Technická správa za Slovenskú republiku
  3. Technická správa

Forma merania: papierová + elektronická

1. Cyklus a Slovenská republika (2008 – 2013)

Testovaní boli dospelí občania vo veku od 16 do 65 rokov. Vzorka respondentov bola vyberaná z Registra obyvateľov Slovenskej republiky podľa pravidiel určených dokumentom OECD „Technické štandardy a smernice k štúdii PIAAC“.
Hlavné zisťovanie sa uskutočnilo v dvoch jazykových mutáciách a to v slovenskom alebo maďarskom jazyku.
Testovanie prebiehalo primárne pomocou počítača, ide o tzv. metódu CAPI (computer assisted personal interviewing/osobné dopytovanie pomocou počítača). 

Pilotné testovanie PIAAC prebiehalo v období január až február 2011. Hlavné zisťovanie bolo zahájené v októbri 2011, pričom zber dát prebiehal od 27. 10. 2011 do 13. 4. 2012. Slovenskej republike sa podarilo prekročiť požadované minimum počtu úspešných rozhovorov (podľa pôvodného plánu celkovo 5 568 respondentov) a dosiahnuť celkový počet 5 702 platných rozhovorov (2697 mužov a 3005 žien). Celého medzinárodného výskumu sa zúčastnilo okolo 157 000 dospelých.