TALIS

Základné informácie

V období november – december 2016 boli oslovené základné školy a osemročné gymnáziá (ISCED 2) so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát tretieho. cyklu medzinárodnej štúdie TALIS (TALIS 2018). Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch október 2016 – január 2017 prebiehalať príprava administrácie pilotného merania na národnej úrovni, preklady a verifikácia nástrojov a príprava národnej verzie dotazníkov.

V dňoch 6.2.. – 17.2. 2017 sa uskutočnilo pilotné meranie štúdie TALIS 2018. Do merania sa zapojilo 30 základných škôl a osemročných gymnázií a približne 600 pedagogických zamestnancov vyučujúcich žiakov v ISCED 2 alebo riaditeľov škôl.  Meranie sa uskutočnilo prostredníctvom online dotazníkov.