TALIS

Základné informácie

V období november – december 2017 boli oslovené základné školy a osemročné gymnáziá (ISCED 2) so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii hlavného zberu dát tretieho. cyklu medzinárodnej štúdie TALIS (TALIS 2018). Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch december 2017 – marec 2018 bude prebiehať príprava administrácie hlavného merania na národnej úrovni a príprava národnej verzie nástrojov.

V dňoch 30.4. – 11.5. 2018 sa uskutočnilo hlavné meranie štúdie TALIS 2018.  Do merania sa zapojilo 182 základných škôl a osemročných gymnázií a približne 3 300 pedagogických zamestnancov vyučujúcich žiakov v ISCED 2 alebo riaditeľov škôl. Meranie sa uskutočnilo prostredníctvom online dotazníkov.