PISA

Novinky

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 82 (37 krajín OECD + 45 partnerských krajín)
Hlavná oblasť testovania: matematická gramotnosť
Trendy sledované v oblasti: čitateľská, prírodovedná, matematická gramotnosť
Doplnkové oblasti: tvorivé myslenie
Zverejnenie výsledkov PISA 2022: 5. december 2023
Medzinárodná správa: VOLUME I, VOLUME II  
Technická správa: odkaz
Rámec: odkaz
Forma testovania: elektronická - offline

PISA 2022 - Zverejnenie výsledkov

5. decembra 2023 o 11:00 SEČ bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie PISA 2022 - VOLUME I a VOLUME II

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy NIVaM, ako národné koordinačné centrum štúdie, zverejnil:

Viac sa o zverejnených výsledkoch štúdie PISA 2022 dozviete tu.

PISA 2022 - hlavné meranie

V termíne od 25. apríla 2022 do 13. mája 2022 sa na Slovensku uskutočnilo hlavné meranie ôsmeho cyklu medzinárodnej štúdie PISA. Výber škôl, ktoré boli zaradené do vzorky sa realizoval v medzinárodnom centre štúdie, pričom databázu škôl (vo forme číselných kódov zastupujúcich názov a adresu školy) poskytol NIVAM (NÚCEM). Zberu údajov pre hlavné meranie PISA 2022 sa zúčastnili žiaci narodení v roku 2006 a navštevujúci 7. alebo vyšší ročník, t.j. prevažne žiaci 9. ročníkov základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci 1. ročníkov  stredných škôl a prislúchajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií.

Na hlavnom meraní sa na Slovensku zúčastnilo približne 5 800 žiakov navštevujúcich 292 základnýchstredných škôl.

Všetkým školám, ktoré sa zapojili do hlavného merania PISA ďakujeme.

PISA 2022 - pilotné meranie

V období od apríla 2021 do júna 2021 sa na Slovensku uskutočnilo overovanie nástrojov testovania ôsmeho cyklu štúdie PISA, tzv. pilotné meranie. Na pilotnom meraní sa na Slovensku zúčastnilo približne 1 500 žiakov navštevujúcich 40 základnýchstredných škôl. 

Všetkým školám, ktoré sa zapojili do pilotného merania PISA ďakujeme.

PISA 2021 na Slovensku - zmena názvu PISA 2022

Nepriaznivá epidemiologická situácia spôsobená ochorením COVID-19, ktorej sme boli svedkami v uplynulom období, mala vplyv aj na harmonogram prípravy a realizácie medzinárodného merania PISA 2021. Vzhľadom na prijaté opatrenia, v rámci ktorých došlo okrem iného aj k prerušeniu školského vyučovania, nebolo možné uskutočniť pilotné meranie v pôvodne plánovanom termíne. Rovnako ako na Slovensku, aj v iných krajinách zúčastňujúcich sa merania PISA 2021 boli prijaté opatrenia, ktoré neumožnili zrealizovať alebo ukončiť pilotný zber údajov. Z toho dôvodu sa experti v OECD, ako organizátora merania, rozhodli odložiť realizáciu merania o jeden rok. 

Z dôvodu posunu termínu realizácie merania PISA 2021jeden rok (Pozn. Pôvodný termín zberu údajov v pilotnom meraní sa mal uskutočniť v roku 2020 a hlavný zber údajov v roku 2021.), sa zástupcovia OECD, ako organizátora merania, rozhodli zohľadniť tento posun aj v samotnom názve  cyklu merania PISA. Názov pripravovaného cyklu PISA sa mení z pôvodného PISA 2021 na PISA 2022, podľa aktualizovaného termínu hlavného zberu údajov v zúčastnených krajinách v roku 2022.

V zmysle nových skutočností a usmernení z medzinárodného centra sme upravili termín realizácie pilotného a hlavného merania.