PISA

PISA 2015

V mesiacoch august – december 2015 spolupracujeme s medziárodným centrom pri spracovaní dát z hlavného testovania a pri tvorbe medzinárodnej databázy, pri kontrolách správnosti a porovnateľnosti databázy za SR a tiež národné centrum štúdie oponuje výstupy medzinárodného koordinačného centra, napr. tabuľky, technické správy a iné medzinárodné publikácie.

PISA 2018

V prvom polroku sa realizuje tvorba, posudzovanie a pripomienkovanie nových položiek, vytvorených zahraničnou skupinou expertov, navrhnutých pre zaradenie do cyklu PISA 2018. Cyklus PISA 2018 je zameraný na čitateľskú gramotnosť.

V druhom polroku realizujeme preklady testovacích materiálov (novovytvorené položky kognitívneho testu aj postojového dotazníka) a prípravujeme podklady pre výber reprezentatívnej vzorky škôl.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME.