PISA

PISA 2018

V spolupráci s medzinárodným centrom štúdie prebiehalo na národnej úrovni:

  • čistenie národnej databázy
  • príprava správy z priebehu administrácie hlavného merania pre medzinárodné koordinačné centrum
  • spracovanie dát z hlavného testovania
  • spolupráca pri tvorbe medzinárodnej databázy a pri kontrolách správnosti a porovnateľnosti databázy za SR
  • oponovanie výstupov medzinárodného koordinačného centra, napr. tabuliek, technických správ

PISA 2021

Realizovala sa tvorba, posudzovanie a pripomienkovanie nových položiek, vytvorených zahraničnou skupinou expertov, navrhnutých pre zaradenie do cyklu PISA 2021. Cyklus PISA 2021 bude zameraný na matematickú gramotnosť. Prebiehala tiež intenzívna komunikácia s medzinárodným centrom štúdie, týkajúca sa zabezpečenia a realizácie merania PISA 2021 na národnej úrovni. 

V druhom polroku sa realizovali preklady testovacích materiálov (novovytvorené položky kognitívneho testu aj postojového dotazníka) a príprava podkladov pre výber reprezentatívnej vzorky škôl.