PISA

PISA 2018

Finančná gramotnosť

Pracovné stretnutie

Dňa 11. júna 2020 sa v sídle NÚCEM uskutočnilo pracovné stretnutie skupiny odborníkov zaoberajúcich sa zabezpečovaním vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. Východiskom pre diskusiu boli najdôležitejšie zistenia medzinárodného merania OECD PISA. Na pracovnom stretnutí sa okrem zástupcov NÚCEM, ako iniciátora stretnutia, zúčastnili aj zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Štátneho pedagogického ústavu, Metodicko-pedagogického centra a Junior Achievement Slovensko. Viac informácií o stretnutí a jeho záveroch je možné nájsť vo zverejnenej Tlačovej správe (foto z pracovného stretnutia).

Zverejnenie výsledkov

Dňa 7. mája 2020 o 13:00 SELČ bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie PISA 2018 - Volume IV z oblasti finančnej gramotnosti

V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy sme zverejnili aj

Viac informácií o štúdii PISA nájdete tu.


Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť

NÚCEM ako národné koordinačné centrum štúdie OECD PISA zverejnil 3. decembra 2019 výsledky, na Slovensku už v poradí šiesteho cyklu, medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. Do tohto cyklu štúdie sa  zapojilo 79 krajín (37 krajín OECD a 42 tzv. partnerských krajín a regiónov). Celkovo bolo do testovania zapojených približne 600 000 žiakov sveta.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.                         

Výsledky všetkých krajín v PISA 2018 si môžete pozrieť v prehľade TU.

Výsledky slovenských žiakov v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti sú podrobne vyhodnotené v Národnej správe PISA 2018 Slovensko.

Infografiky k výsledkom OECD PISA 2018 nájdete TU.

Uvoľnené úlohy z čitateľskej gramotnosti v slovenskom jazyku nájdete TU.

PISA 2018 - Country note Slovak Republic

PISA 2018 a Európska únia

Podrobné informácie k zverejneniu výsledkov OECD PISA 2018 nájdete na webovom sídle OECD.

Hlavné meranie štúdie PISA 2018 na Slovensku zrealizoval NÚCEM 16. ­­- 27. apríla 2018 na reprezentatívnej vzorke 6 770 15-ročných žiakov z 385 škôl (ZŠ, 4-ročné a 8-ročné gymnáziá, SOŠ). V testovaní sa sledovala úroveň ich vedomostí a zručností z čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola čitateľská gramotnosť.

PISA 2021 zmena názvu PISA 2022

V období október – december 2019 boli oslovené základné a stredné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát 8. cyklu medzinárodnej štúdie PISA (PISA 2021). Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

Nepriaznivá epidemiologická situácia spôsobená ochorením COVID-19, ktorej sme boli svedkami v uplynulom období, mala vplyv aj na harmonogram prípravy a realizácie medzinárodného merania PISA 2021. Vzhľadom na prijaté opatrenia, v rámci ktorých došlo okrem iného aj k prerušeniu školského vyučovania, nebolo možné uskutočniť pilotné meranie v pôvodne plánovanom termíne. Rovnako ako na Slovensku, aj v iných krajinách zúčastňujúcich sa merania PISA 2021 boli prijaté opatrenia, ktoré neumožnili zrealizovať alebo ukončiť pilotný zber údajov. Z toho dôvodu sa experti v OECD, ako organizátora merania, rozhodli odložiť realizáciu merania o jeden rok. 

Z dôvodu posunu termínu realizácie merania PISA 2021 o jeden rok (Pozn. Pôvodný termín zberu údajov v pilotnom meraní sa mal uskutočniť v roku 2020 a hlavný zber údajov v roku 2021.), sa zástupcovia OECD, ako organizátora merania, rozhodli zohľadniť tento posun aj v samotnom názve  cyklu merania PISA. Názov pripravovaného cyklu PISA sa mení z pôvodného PISA 2021 na PISA 2022, podľa aktualizovaného termínu hlavného zberu údajov v zúčastnených krajinách v roku 2022.

Upozornenie: Školy, ktoré sme oslovili v súvislosti s účasťou na pilotnom meraní PISA 2021 v uplynulom školskom roku nemusia byť, vzhľadom na stanovené podmienky výberu vzorky, automaticky zaradené do pilotného testovania v roku 2021.

Všetkým školám, ktoré sa podieľajú na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME.