PISA

PISA 2015

Dňa 6. decembra 2016 bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 Časť IČasť II z oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky Slovenska v štúdii OECD PISA 2015, Príloha 1 Výsledky krajín PISA 2015, Príloha 2 Medzinárodné úrovne výkonu - PISA 2015, Ukážky úloh z prírodovednej gramotnosti, Často kladené otázky PISA 2015Mýty o testovaní PISA a ich vyvrátenie.

Dňa 24. mája 2017 o 11:00 CEST bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 z oblasti finančnej gramotnosti. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky z oblasti finančnej gramotnosti z pohľadu Slovenska v štúdii PISA 2015, Príloha Medzinárodné úrovne výkonu - finančná gramotnosťUkážky úloh z finančnej gramotnosti.

V mesiaci apríl 2017 boli zverejnené zistenia týkajúce sa životnej pohody a prosperity žiakov v štúdii PISA. Niektoré zaujímavé výsledky z pohľadu Slovenska je možné nájsť vo zverejnenom dokumente Životná pohoda a prosperita žiaka v štúdii PISA 2015. Medzinárodné výsledky z tejto oblasti môžete nájsť tu.

PISA 2018

V mesiacoch september - december 2016 prebiehal schvaľovací proces prekladov nových úloh z oblasti čitateľskej gramotnosti na národnej i medzinárodnej úrovni. Preklady boli realizované v súlade s pravidlami záväznými pre všetky krajiny, v ktorých sa meranie PISA realizuje. 

V období november – december 2016 boli oslovené základné a stredné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát 6. cyklu medzinárodnej štúdie PISA (PISA 2018). Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

24. apríla 2017 – 5. mája 2017 sa realizovalo pilotné meranie PISA 2018.  Merania sa zúčastnilo 60 základnýchstredných škôl, z ktorých sa do testovania zapojilo približne 2 800 žiakov vo veku 15 rokov.

V mesiacoch máj – jún 2017 prebiehalo hodnotenie položiek s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie bolo v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú sledovanú oblasť.

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME.