TIMSS

Základné informácie

V mesiacoch september - november 2014 boli oslovené základné školy vybrané na realizáciu hlavného merania šiesteho cyklu medzinárodnej štúdie TIMSS (TIMSS 2015). Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch október 2014 – marec 2015 prebiehala príprava administrácie hlavného testovania na národnej úrovni a príprava národnej verzie nástrojov.

18. – 29. mája 2015 realizovalo hlavné meranie TIMSS 2015. Merania sa zúčastnilo 198 základných škôl (172 škôl s vyučovacím jazykom slovenským 22 škôl s vyučovacím jazykom maďarským). Testovania TIMSS 2015 sa zúčastnilo približne 5 800 žiakov.

V mesiacoch máj – júl 2015 prebehlo hodnotenie položiek s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie bolo v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú testovanú oblasť.