TIMSS

Základné informácie

V mesiacoch september 2019 – január 2020 národné centrum štúdie TIMSS bude spolupracovať s medzinárodným centrom pri spracovaní dát z hlavného merania a tvorbe medzinárodnej databázy, pri kontrolách správnosti a porovnateľnosti databázy za SR a tiež pri tvorbe databáz a analýz výsledkov hlavného merania.

V mesiacoch január – august 2020 národné centrum bude oponovať a pripomienkovať výstupy medzinárodného koordinačného centra, napr. tabuľky, technické správy a iné medzinárodné publikácie a spolupracovať pri tvorbe medzinárodnej správy.