TIMSS

Základné informácie

Výskum IEA TIMSS 2019 – eTIMSS 2019 sa po prvý krát bude realizovať v elektronickej podobe – prostredníctvom PC resp. tabletov, čo umožní rozšíriť testovanie aj o riešenie problémových úloh. Na Slovensku sa pre túto vekovú kategóriu žiakov bude realizovať po štvrtý krát.

V období november – december 2017 boli oslovené základné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát 7. cyklu medzinárodnej štúdie TIMSS (eTIMSS 2019). Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch december 2017 – marec 2018 prebiehal preklad, verifikácia a príprava testovacích nástrojov – elektronických testovacích modulov a dotazníkov. Preklady sú realizované v súlade s medzinárodnými pravidlami záväznými pre všetky krajiny zapojené do testovania. 

V dňoch 14.3. - 6. 4. 2018 sa uskutočnilo pilotné meranie štúdie TIMSS 2019 – eTIMSS 2019. Do merania sa zapojilo 47 základných škôl a viac ako 1 400 žiakov 4. ročníka základných škôl. Meranie sa uskutočnilo elektronickou formou.

V mesiacoch jún – júl 2018 prebiehalo hodnotenie položiek pilotného merania s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie bolo v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú testovanú oblasť.