TIMSS

Základné informácie

V mesiacoch september 2015 – január 2016 národné centrum štúdie TIMSS spolupracovalo s medzinárodným centrom pri spracovaní dát z hlavného merania a tvorbe medzinárodnej databázy, pri kontrolách správnosti a porovnateľnosti databázy za SR a tiež pri tvorbe databáz a analýz výsledkov hlavného merania.

V mesiacoch január – august 2016 národné centrum oponovalo a pripomienkovalo výstupy medzinárodného koordinačného centra, napr. tabuľky, technické správy a iné medzinárodné publikácie a spolupracovalo pri tvorbe medzinárodnej správy.