TIMSS 2023 - hlavné meranie

V dňoch 15. 5. - 26. 5. 2023 sa uskutočnilo hlavné meranie štúdie TIMSS 2023. Do merania sa zapojilo 162 základných škôl a viac ako 5 000 žiakov 4. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Meranie sa uskutočnilo elektronickou formou. 

V mesiaci október 2022 boli oslovené vybrané základné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii hlavného zberu dát 8. cyklu medzinárodnej štúdie TIMSS. Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch október 2022 – február 2023 sa realizoval preklad, verifikácia a príprava testovacích nástrojov – elektronických testovacích modulov a dotazníkov v slovenskom a maďrskom jazyku. Preklady sú realizované v súlade s medzinárodnými pravidlami záväznými pre všetky krajiny zapojené do testovania. 

V mesiaci jún 2023 prebehlo hodnotenie položiek hlavného merania s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie je v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú testovanú oblasť.