TIMSS

Základné informácie

V mesiacoch september - november 2018 boli oslovené základné školy vybrané na realizáciu hlavného merania siedmeho cyklu medzinárodnej štúdie TIMSS (eTIMSS 2019). Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch október 2018 – marec 2019 bude prebiehať príprava administrácie hlavného testovania na národnej úrovni a príprava národnej verzie nástrojov.

V dňoch 13. – 24. mája 2019 sa na Slovensku realizovalo hlavné meranie štúdie eTIMSS 2019. Do hlavného merania sa zapojilo 204 základných škôl (190 s vyučovacím jazykom slovenským a 14 s vyučovacím jazykom maďarským).

V mesiacoch jún – júl 2019 prebehlo hodnotenie položiek s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie bolo v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú testovanú oblasť.