V dňoch 21.3. - 1. 4. 2022 sa uskutočnilo pilotné meranie štúdie TIMSS 2023. Do merania sa zapojilo 46 základných škôl a viac ako 1 200 žiakov 4. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Meranie sa uskutočnilo elektronickou formou. V období novemberdecember 2021 boli oslovené vybrané základné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát 8. cyklu medzinárodnej štúdie TIMSS. Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch november 2021 – február 2022 sa realizoval preklad, verifikácia a príprava testovacích nástrojov – elektronických testovacích modulov a dotazníkov. Preklady boli realizované v súlade s medzinárodnými pravidlami záväznými pre všetky krajiny zapojené do testovania. 

V mesiaci apríl 2022 prebehlo hodnotenie položiek pilotného merania s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie bolo v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú testovanú oblasť.